UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/10088

タイトル: Fluggeschwindigkeit einiger vulkanischen Bomben
その他のタイトル: 或火山彈の飛行速度
著者: Matuzawa, Takeo
著者(別言語): 松澤, 武雄
発行日: 1933年6月18日
出版者: 東京帝国大学地震研究所
掲載誌情報: 東京帝国大学地震研究所彙報. 第11冊第2号, 1933.6.18, pp.329-346
抄録: Kwazandan wo Tama no Katati to site Kuki no Teiko wo Kangae ni irete sono Hikosokudo wo sirabeta. Tyokkei 1 in. gurai no Ookisa ni nareba hutu no Hunkwa no Baai niwa madu Kuki no Teiko wa Kangaenakumo sasitukae nai. 50 cm. gurai no Tama dewa 2km. mo tobuto daibu Eikyo ga arawareru. Nippon no Kwazan no Eei dcvra tobidasu Toki no Hayasa wa okii Baai de 200-210 m/Sek. gurai no mono de aru.
URI: http://hdl.handle.net/2261/10088
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0112009.pdf764.92 kBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください