UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/10109

タイトル: Berichtigung zu meiner Arbeit "Fluggeschwindigkeit einiger vulkanischen Bomben"
その他のタイトル: 火山彈の飛行速度の訂正
著者: Matuzawa, Takeo
著者(別言語): 松澤, 武雄
発行日: 1933年12月31日
出版者: 東京帝国大学地震研究所
掲載誌情報: 東京帝国大学地震研究所彙報. 第11冊第4号, 1933.12.31, pp.732-732
抄録: Kouo Eonbun de Takasn to Kuki-Mitudo tono Kwankei wo dasu Toki (330 Peizi, sita kara 2 (iyomo) ρ wo Kakko no Naka e okiwasureta. Sitagatte kono Ko no Eikyo wa motto okii node Jirujia. korewa motomoto Naosi no Ue no Nuosi de arukara korewo habuita koto ni votte sono Saki no Keisan niwa taisita Eikyo ga nai.
URI: http://hdl.handle.net/2261/10109
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0114009.pdf33.81 kBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください