UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/10549

タイトル: 2. Temperaturverlauf an der Bodenoberflache und der Spannungszustand in der Erdkruste
その他のタイトル: 2. Timen no Ondo to Tikaku no Naka no Hariai.
著者: Matuzawa, Takeo
発行日: 1942年3月30日
出版者: 東京帝国大学地震研究所
掲載誌情報: 東京帝国大学地震研究所彙報. 第20冊第1号, 1942.3.30, pp.20-29
抄録: Zisin no Hassei ga tokei-teki ni mite Itinen no Kawari, Itiniti no Kawari nado wo arawasu Basyo no aru koto wa Zizitu de aru. Ippo Kion ya Kiatu nado mo sono yona Kawari wo suru mono de aru kara Tokei dake kara dewa sono dotira to buturiteki ni Kwankei ga hukai ka wa wakaranai. Sono Mokuteki de Timen no Ondo ga kawaru toki Tikaku ni donna Hariai ga okoru ka wo sirabeta. Keisan no Kekka ni yoreba kanari hukai Tokoro made Eikyo no oyobu koto ga wakatta. Sono Hukasa wa oyoso Hyomen no Ondo-Bunpu no Hatyo no Teido de aru. Tadasi Hariai no Henkwa no Sinpuku wa hukai Tokoro dewa Kiatu ni yoru mono ni kurabete tiisai koto ni naru. Tikei ni yottewa 10Km. Teido no Hatyo mo kangae rareru ga sono yo na Baai ni sono teido no Hukasa no Tokoro no Hariai wa Kiatu no Baai to Kubetu ga tuke nikui. Mata Hyomen no Keisya no Kawari mo Ondo no Basyo ni yoru Kawari no Hatyo no nagai Baai niwa tiisai.
URI: http://hdl.handle.net/2261/10549
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0201002.pdf347.46 kBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください