UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/10559

タイトル: 12. Seismometrische Untersuchungen des Erdbebens vom 2. Marz 1933. : IV. Raumverteilung der Wellenstrahlung aus dem Herd
その他のタイトル: 12. Syowa 8nen 3gatu 3ka no Ozisin. : IV. Sindo no Bunpai
著者: Matuzawa, Takeo
発行日: 1942年3月30日
出版者: 東京帝国大学地震研究所
掲載誌情報: 東京帝国大学地震研究所彙報. 第20冊第1号, 1942.3.30, pp.162-171
抄録: Hokoku sono I de nobeta Sekai no Zisin-Kansoku-syo kara no Zisin-Kisyo ni yoreba P-Nami no Hazimari no Hoko oyobi Okisa wo hakkiri to sadameru koto no dekita Tokoro ga oi. Nippon ni okeru mono wa Honda, Sagisaka, Takehana nado no Syosi ni yotte siraberarete iru. Sorera wo awasete kangaereba Osi-Hiki no Sakai wa oyoso dai-iti Zu ni simesita yoni naru. Kono Bunpu wa Syogen-gata to site wa setumei dekinai. Zisin no Hassei ga Tikoku no Naka no Hariai no Zyotai no kyu na Kawari ni yoru mono naraba Sindo no Bunpai wa daitai Singen wo Taisyo no Tyusin to site Kumi ni natte arawareru to kangae rareru. Sitagatte kono Baai niwa Sin-o no Kinzyo ni Hiki no Bubun wo katei suru koto ni yotte, Ensui-gata no Bunpu to miru koto ga dekiru. Tadasi Ensui no Ziku no Hoko ni Hiki ga deru Baai ni naru. Ziku wa Entyoku-se kara 11°20′ hodo katamuki sono Hoi-kaku wa oyoso N30°45′E ni naru. Kono yoni kangaereba PP-Nami ya SS-Nami no Arawarekata mo umaku setumei dekiru. Ue no yona Sindo no Bunpai kara Zisin no mae ni Ziku ni tyokkaku na Hoko ni Hikihari no Hariai ga ari Ziku no Hoko ni Osiai no Hariai ga atta mono to kangaerareru.
URI: http://hdl.handle.net/2261/10559
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0201012.pdf1.05 MBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください