UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/10590

タイトル: 5. Elastische Wellen in einem anisotropen Medium
その他のタイトル: 5. Ihosei-tai no nakano Dansei-nami no Rei
著者: Matuzawa, Takeo
発行日: 1944年3月15日
出版者: 東京帝国大学地震研究所
掲載誌情報: 東京帝国大学地震研究所彙報. 第21冊第2号, 1944.3.15, pp.231-235
抄録: Tikaku no yo na Zyuryoku no Ba ni aru Baisitu dewa Entyoku-hoko to Suiheihoko to dewa Kotogara ga tigau kara Ihosei wo simesu de aro koto ga kangaerareru. Kono yona Baai no Ihosei wa Dansei-keisu ni taisite wa Ropposyokei no Kessyo no Baai ni naru to kangaerareru. Ippan no Kessyotai no Naka dewa mitori no dokuritu ni tutawaru koto no dekiru Nami ga atte sono Sindo-hoko wa tagai ni suityoku de aru koto wa wakatte iru ga, ima kari ni Ropposyotai de aru Beryll no Rei wo totte miru to sono Naka no Nami no Arisama wa Fig.1 ni simesu yo ni naru. Kyokusen I, II, III wa soresore mitari no Nami no Hamen wo arawasite ori Yazirusi no Hoko wa sindo no hoko wo arawasite iru. I de arawasareru Nami wa Somitu-ha ni tikai Seisitu no mono de ari, II oyobi III de arawasareru Nami wa Yozire-Nami no Seisitu ni tikai mono de aru.
URI: http://hdl.handle.net/2261/10590
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0212001.pdf193.15 kBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください