UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/10618

タイトル: 13. Uber die Bewegung eines Punktsystems
その他のタイトル: 13. Sitten-Kumiai ni tutawaru Nami
著者: Matuzawa, Takeo
発行日: 1946年7月30日
出版者: 東京帝国大学地震研究所
掲載誌情報: 東京帝国大学地震研究所彙報. 第22冊第2/4号, 1946.7.30, pp.130-139
抄録: Tikyu no Hyomen ni tikai Tikaku wa komiitta Kozo wo motte iru kara Zisin no Nami no Tutawarikata ni tuitemo iro iro na Mikata ga dekiru. Tatoeba renzoku na Danseitai no Naka de hutu no Undohoteisiki ni sitagau Nami to site, matawa Undo no Kakusan no Baai to site, aruiwa Rekigan ya Sagan nado no yona mono wo Sitten no Tunagari to mite sono Naka no Nami wo kangaeru Baai nado de aru. Koko dewa kono saigo no Baai wo yaya tatiitte kangae, Kakusan no Baai ni tuitemo Kangae wo susumeta.
URI: http://hdl.handle.net/2261/10618
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0222005.pdf423.86 kBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください