UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/11752

タイトル: 16. Feldtheorie der Erdbeben.
その他のタイトル: 16. 地震の場の論
著者: 松沢, 武雄
著者(別言語): Matsuzawa, Von Takeo
発行日: 1953年9月15日
出版者: 東京大学地震研究所
掲載誌情報: 東京大學地震研究所彙報. 第31冊第3号, 1953.9.15, pp. 179-201
抄録: Imamade ni wakatta Zisin no Okorikata no iroiro na taisetu na Kotogara wo tokiakasu tameni hitotu no Ba no Ron wo kangaeta. Okii Zisin no okoru Basyo no sugu Sita dewa Kotai-Ekitai no Phase no Uturi-kawari ga kurikaesi okori, sitagatte sone Ue no Tikaku nimo mata Dansei-hariai ga tameraretari hakidasaretari suru koto, sunawati ookii Zisin ga kurikaesi okoru to kangaeru. Tumari hitotu no Netu-Kikan wo kangaeru no de aru. Kono Baai Netu no Deiri wa Tutawarukoto dake dewa tarinai no de Tairyu no Seisitu no Mono wo kangaenaito Ma ni awanai. Kono Kikai wa Zyoki-Kikan ni nite ite, Sita no Ekitai ni naru Tokoro ga Kama no Bubun, Zisin no okoru Tikaku no Bubun ga Piston ni ataru node aru. Tikyu Zentai to site mireba kono yona Sikake no dekiyasui Tokoro ga Zisin-tai ni narumono to omowareru.
URI: http://hdl.handle.net/2261/11752
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0313001.pdf1.08 MBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください