UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/11768

タイトル: 1. S-Wellen an der fest-flussigen Schichtgrenze. I.
その他のタイトル: 1. 固体液体の境の面のS-波
著者: 松沢, 武雄
著者(別言語): Matuzawa, Takeo
発行日: 1954年6月30日
出版者: 東京大学地震研究所
掲載誌情報: 東京大學地震研究所彙報. 第32冊第1号, 1954.6.30, pp. 1-5
抄録: Oozisin ya Kazan no Katudo no Toki niwa Kotai-Ekitai no Sakai no Men no iroirona Henka ga yoso sareru. Sono Henka wa P-Nami no Hansya demo wakaru Hazu de aruga, S-Nami wo tukaeba motto hakkiri suru Koto ga yoso dekiru. Sono Tame ni Nensei-Ekitai to Kotai tono Sakai no Men no S-Mami no Hansya no Keisan wo okonatta.
URI: http://hdl.handle.net/2261/11768
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0321001.pdf184.31 kBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください