UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/11777

タイトル: 10. S-Wellen an der fest-flussigen Schichtgrenze. II.
その他のタイトル: 10. 固体液体の境の面のS波II
著者: 松沢, 武雄
著者(別言語): Matuzawa, Takeo
発行日: 1954年8月5日
出版者: 東京大学地震研究所
掲載誌情報: 東京大學地震研究所彙報. 第32冊第2号, 1954.8.5, pp. 155-160
抄録: Kotai-Ekitai no Sakai no Men ni tyokkaku ni tikai Kakudo de SV-Nami ga hairu Baai no aramasi no Keisan wo okonatta. Hairu Kakudo no Nizyo izyo wo suteru Baainiwa S-nami no Suiheido ni tuite wa SH-Nami no Baai to Kawari wa nai. P-Nami oyobi S-Nami no Zyogedo ga, arawareru ga, sorewa Kakudo no Itizyo no Mono de aru.
URI: http://hdl.handle.net/2261/11777
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0322002.pdf195.24 kBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください