UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/11784

タイトル: 17. Feldtheorie der Erdbeben : Elliptisches Quellengebiet.
その他のタイトル: 17. 地震の場の論 : 楕円形の場
著者: 松沢, 武雄
長谷川, 博
著者(別言語): Matuzawa, Takeo
Hasegawa, Hirosi
発行日: 1954年10月30日
出版者: 東京大学地震研究所
掲載誌情報: 東京大學地震研究所彙報. 第32冊第3号, 1954.10.30, pp. 231-246
抄録: Matuzawa ga mae ni Zisin no Ba wo ronzita toki niwa Aturyoku no okoru Kuiki wo Enkei to site Kangae wo susumeta. Kono Toki niwa yokosuberi no Danso wo setumeisuru Koto wa Muri de atta. Kono Ronbun dewa Daenkei no Aturyoku no Ba ni yotte zyubun okii yoko no Zuri-Hariai no okoru koto wo simesita. Zisin no Ba no Ron dewa Yosin no okoru Kuiki wa Tikara no Hassei no Ba to daitai itti suru Mono to Kangaeru ga, zissai no Yosin-Kuiki mo Daenkei no Baai ga oi. Yoko no Zuri-Hariai no Kyokudai no Hoko to sono Kyokudai no Atae no hitosii Sen towa ippan niwa itti sinai. Kono Koto wa Yokosuberi-Danso no iwayuru 'Ganko'wo setumei suru to omowreru.
URI: http://hdl.handle.net/2261/11784
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0323001.pdf527.53 kBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください