UTokyo Repository 東京大学
 

UTokyo Repository >
131 地震研究所 >
東京大学地震研究所彙報 >

このページ(論文)をリンクする場合は次のURLを使用してください: http://hdl.handle.net/2261/11791

タイトル: 24. Feldtheorie der Erdbeben : Naheres uber das Quellengebiet.
その他のタイトル: 24. 地震の場の論 : 更に精しく力の起る区域に就て
著者: 松沢, 武雄
著者(別言語): Matuzawa, Takeo
発行日: 1954年12月30日
出版者: 東京大学地震研究所
掲載誌情報: 東京大學地震研究所彙報. 第32冊第4号, 1954.12.30, pp. 341-347
抄録: Oozisin no Energie no Deiri no Mondai, Oozisin no Energie to Yosin-Kuiki tono Mondai nado wo sara ni yoku setumei suru tame ni Tikara no okoru Kuiki no Katati ni tuite Kangae wo susumeta. Tumari sono Kuiki ga Edawakare site iru to suru node aru. Kono yo ni suru to Zyoki-kikan no Kama no Kozo ni masumasu yoku nite kuru. Sono hoka hukai Zisin ni Yosin no hotondo nai koto no Setumei wo kokoromiru. Mata Gutenberg, Inouye nado no Zisin-nami no Sokudo no osoi So ni tuite no Kangae wo noberu. Ziban no Agari-sagari to Zyuryoku-Potential tono Mondai, Zyuryoku no Sigoto niyotte okoru Zisin ni tuiteno Tyui wo noberu. Kono Baai no Quellengebiet wa Mawari ni kurabete Aturyoku no tiisai Kuiki to naru.
URI: http://hdl.handle.net/2261/11791
ISSN: 00408972
出現カテゴリ:東京大学地震研究所彙報
東京大学地震研究所彙報

この論文のファイル:

ファイル 記述 サイズフォーマット
ji0324001.pdf439.6 kBAdobe PDF見る/開く

本リポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - ご意見をお寄せください